Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej PŁ

Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej

 • Analiza jakościowa i ilościowa składu pierwiastkowego próbek stałych.
 • Analiza pierwiastkowa i izotopowa powierzchni.
 • Analiza morfologii powierzchni.
 • Analiza składu chemicznego powierzchni próbek stałych.
 • Analiza składu chemicznego w głębi próbek (depth profiling).
 • Badania zawartości rtęci całkowitej w próbkach stałych, ciekłych i gazowych.

Kierownik: prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3099


Laboratorium Chemii i Analityki Ciała Stałego

 • Analiza jakościowa i ilościowa próbek stałych (w tym materiałów budowlanych, kompozytów, ceramiki, etc.), ciekłych i gazowych.
 • Oznaczanie tożsamości.
 • Synteza związków nieorganicznych, koordynacyjnych i hybrydowych na skalę laboratoryjną.
 • Synteza wskaźników analitycznych.
 • Pomiary spektroskopowe w zakresie UV-Vis-IR.
 • Pomiary kalorymetryczne.
 • Pomiary spektrofluorymetryczne.
 • Opracowywanie i walidacja procedur analitycznych.

Zlecanie analiz: tel. 42-631-3137 (dr hab. inż. Rafał Kruszyński)


Pracownia Dyfraktometrii Monokrystalicznej (SC-XRD)

 • Precyzyjne wyznaczanie stałych sieciowych komórki elementarnej.
 • Wyznaczenia pełnej struktury krystalicznej wykonywane w zakresie temperatur 90-300 K.

Kierownik pracowni: dr inż. Andrzej Fruziński
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3093


Pracownia Dyfraktometrii Polikrystalicznej (XRPD)

 • Badania materiałów polikrystalicznych w szerokim zakresie temperatur w komorze reakcyjnej.
 • Badania materiałów polimerowych.

Kierownik pracowni: dr inż. Waldemar Maniukiewicz
Zlecanie analiz: tel. 42-631-3115


Ponadto doświadczony wieloosobowy zespół chemików, fizyków i krystalografów (w tym 3 samodzielnych pracowników naukowych i 11 doktorów) oferuje również usługi eksperckie w zakresie krystalochemii i krystalofizyki, zwłaszcza rozwiązywanie problemów technologicznych związanych ze stosowaniem fazy stałej.                                                  

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzina dofinansowanie zadania: „Badanie migracji zanieczyszczeń silnie antropogenicznie przekształconych obszarów zlewni rzeki Bzury na terenie województwa łódzkiego”.  Wartość ogólna zadania: 503.352,35 zł, wysokść dofinansowania: 340.800,00 zł.

Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu będą służyły do oceny aktualnego stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi na obszarze nad Bzurą, a następnie do określenia strategii ochrony systemów wodnych, racjonalnej działalności rolniczej oraz właściwego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem jego walorów turystycznych i krajobrazowych. Ponadto sporządzone zostaną mapy geochemiczne obrazujące obecny stan środowiska glebowego, jak również określona zostanie dynamika procesów migracji metali w środowisku.

                                                  

Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania: „Badanie zawartości metali ciężkich w atmosferycznym pyle zawieszonym na terenie aglomeracji łódzkiej”.  Wartość ogólna zadania: 998.000,00 zł, wysokość dofinansowania: 798.000,00 zł.

Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu będą służyły do oceny aktualnego stanu jakości powietrza na terenie aglomeracji łódzkiej. Najważniejszym celem projektu jest określenie dynamiki zmian zanieczyszczenia atmosfery pyłami antropogenicznymi z uwzględnieniem ich podziału na frakcje o zróżnicowanej wielkości cząstek. We wszystkich przypadkach zostaną również oznaczone wybrane metale ciężkie o potencjalnym wpływie na metabolizm roślin zielonych i zdrowie mieszkańców. Wynik badań otrzymane podczas realizacji niniejszego projektu zostaną opublikowane w czasopiśmie o międzynarodowym zasięgu oraz udostępnione właściwym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje na temat zadania.